Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Theologia Arcanae - kniha božské magie

Kouzla: Požehnání / Vytrvalost / Pevná víra / Léčivý dotek / Ochrana před bleskem /
Zrcadlo bolesti / Boží milost / Svatá půda / Transsubstance / Zmrtvýchvstání
 

Kniha Theologia Arcanea byla sepsaná jedním z největších myslitelů pravověrného světa svatým Efariem a zabývá se vztahem mezi božskou mocí a vším stvořeným. Po úvodních důkazech boží existence a metafyzickém pojednání pokračuje studií božské moci a mystického prožitku, jímž je přímo prožívána všudypřítomná božská dokonalost Ducha Svatého.

Kniha je základním kamenem k porozumění mystické moci obsažené v ritu a symbolech Církve Svaté. Jedná se o text, který dosahuje významu Svatého písma, byť nebyl sepsán žádným z Proroků. Pochopení principů v knize popisovaných je velice složité, nicméně ten, kdo dokáže proniknout do tajů božské magie, stane se pevnou oporou Božího Řádu. Kritici však uvádí, že volné šíření tohoto díla umožňuje kacířům zkoumat hlubiny projevů božské moci ve vztahu k tomu, co bylo stvořeno a využívat to nikoli k ochraně Božího Řádu, nýbrž k jeho ohrožování!


Požehnání
 
 • Kouzlo zlepšuje pravděpodobnost zásahu zbraně a průchodnost sesílaných kouzel o 2×X.
 • Terčem kouzla může být libovolná bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání účinků kouzla.

Vše, co je činěno ve jménu Boha Všemohoucího, je činěno s božím požehnáním. Tudíž ke všemu, co má být jménem Spasitelovým činěno, se zákonitě váže boží požehnání. Tato myšlenka se stala neochvějným základem božské magie a jedním z pilířů kouzla požehnání, které pomáhá pravověrným v jejich poslání tím, že spiritistickými vlivy duševních proudů metafyzické podstaty víry zlepšuje jejich schopnosti sesílat kouzla. Samozřejmě dočasně.


Vytrvalost
 
 • Kouzlo zvyšuje rychlost regenerace staminy.
 • Terčem kouzla může být libovolná bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je rychlost regenerace staminy
  a tím delší je trvání kouzla.

Kdo umdlévá na těle, umdlévá i na duchu – tak praví jedno přísloví ze Svatého písma. Pravdou je, že vitalita těla jde ruku v ruce s vitalitou mysli a tím i ducha, který musí být vždy připraven čelit všudypřítomným nástrahám a svodům pekelným. Proto se myslitelé rozvíjející principy a taje božské magie soustředili rovněž na ochranu těla před vyčerpáním, neboť tím, že utuží fyzickou schránu člověka ochrání ducha před nebezpečím umdlení.Kouzlo vytrvalost představuje magickou formuli, která dokáže skrze povolané božské síly milosrdnosti sejmout z terče kouzla únavu.


Pevná víra
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje fyzickou i magickou obranyschopnost terče o 2×X a se stoupajícím mistrovstvím rovněž odolnost proti jedu, ohni a bleskům o X%.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší je obranyschopnost terče a bonus k odolnosti proti jedu, ohni a bleskům. Stoupá rovněž doba trvání kouzla.

Svaté písmo praví, že Prvý prorok byl pozemským synem Boha Všemohoucího a díky tomu byl nadán vírou tak pevnou, že žádný jiný člověk na světě nikdy nebude schopen tak pevné víry dosáhnout. Nicméně měl by se o to celý život snažit, aby naplnil odkaz Prvého proroka, který lidem zvěstoval naději a spásu. Víra je tím nejcennějším darem od Boha a člověk ji dostává jednak proto, aby byl ochráněn před Peklem a rovněž aby jeho duše došla věčné spásy v Království nebeském. Tuto základní teologickou tezi přepracovali duchovní otcové božské magie v čarovnou formuli, která dokáže víru člověka zmnohonásobit a převést do podoby metafyzické síly.


Léčivý dotek
 
 • Kouzlo vyléčí 10+Xk4 životů.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší počet životů se vyléčí.

Podle Svatého písma byl Prvý prorok nadaný mocí léčit pouhou silou své víry. Tímto způsobem dokázal vyléčit nejednu smrtící ránu zasazenou pravověrnýmu člověku pohanem žijícím v hříchu bez svátosti křtu. Tato léčivá síla byla přisuzována boží milosti, kterou Prvý prorok povolával na pomoc skrze moc své pevné víry. Tento princip uchopili duchovní myslitelé rozvíjející božskou magii a přetvořili ho do podoby magické formule pracující na stejném principu, tj. přivoláním léčivých sil zacelovat utržená zranění.


Ochrana před bleskem
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje odolnost proti bleskům o 1,5×X %.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší je bonus k odolnosti proti bleskům.
  Stoupá rovněž doba trvání kouzla.

Blesk je symbolem božího hněvu, nicméně může být použit rovněž k působení zla a příkoří na účet pravověrnéch. Vzhledem k tomu, že se jedná o božský element, dokázali myslitelé rozvíjející božskou magii rozklíčovat jeho podstatu a vytvořit magickou formuli, která blesk dokáže rozložit na mnoho proudů energie a ty usměrnit tak, aby nezranily a neuškodily.


Zrcadlo bolesti
 
 • Kouzlo způsobí odraz části utrženého zranění na útočníka.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší díl zranění je vrácen útočníkovi.

V příběhu Jehroma a Thumiela popisovaného ve Svatém písmu dojde k božímu zásahu ve prospěch pravověrného Jehroma v okamžiku, kdy mu hrozí smrt z rukou jeho pohanského bratra Thumiela. Díky boží vůli se smrtelné zranění přeneslo z Jehroma na Thumiela a dočista jej usmrtilo, zatímco Jehromovi nebyl zkřiven ani vlas na hlavě. Jde o typický prvek boží milosti, který uchopili duchovní myslitelé bádající nad taji božské magie a substrahovali z něj magickou formuli povolávající božské síly k obraně terče kouzla tím způsobem, že přenáší zranění na jeho původce.


Boží milost
 
 • Kouzlo přenese sesílatele na místo, kde bylo naposledy sesláno kouzlo svatá půda.
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím kratší je doba vyvolání kouzla.

Boží milost je alfou a omegou celé božské magie, neboť představuje zkladní metafyzický substrát, se kterým tento druh kouzlení pracuje. Projevuje se nejrůznějšími možnými způsoby a díky tomu z ní čerpá mnoho magických formulí božské magie. V tomto případě jde o projev zázračné teleportace, tj. zmizení těla terče a jeho přenesení na jiné – bezpečné – místo. Toho je docíleno vyslovením magické formule, která dokáže v jediném okamžiku nakumulovat obrovské množství materie božské moci a usměrnit ji do proudu tak mocného, že v jediném okamžiku dokáže přenést tělo terče z jednoho místa na druhé.


Svatá půda
 
 • Kouzlo zničí všechny nemrtvé, jejichž úroveň je nižší než X.
  Přeživší nemrtví a veškeré démonické svinstvo jsou po dobu trvání kouzla zraňováni 1 život za sekundu po dobu trvání kouzla.
 • Terčem kouzla se stane každá bytost, která se nachází v zasaženém prostoru.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím mocnější nemrtví jsou po seslání tohoto kouzla odesláni zpět do záhrobí.

Místo, které bylo vysvěceno podle ritu svaté Matky církve, představuje pro všechny pravověrný mnohem větší ochranu před všemožným zlem a pekelným nebezpečenstvím než jakákoli hradba nebo palisáda. To proto, že půda pokropená svěcenou vodou a prosycená věčným duchovním otiskem provedeného náboženského obřadu odpuzuje vše zlé a zmenšuje moc pekelných slouhů. Tato všeobecně známá skutečnost vedla duchovní myslitele k hlubšímu zkoumání toho, co se při vysvěcení určitého místa děje a toto zkoumání přineslo zázračné střípky poznání, ze kterých byla sestavena magická formule umožňující během okamžiku simulovat celý akt svěcení půdy. Dokonce ani svěcené vody není potřeba, vše nahradí koncentrované a znásobené síly pravé víry.


Transsubstance
 
 • Kouzlo způsobí přeměnu zasažené bytosti v neškodného beránka.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.

O transsubstanci se lze dočíst na několika místech Svatého písma jako o projevu božího hněvu, který je o to silnější, čím větší jsou zločiny spáchané tím, kdož je terčem spravedlivého hněvu Stvořitele. Například v příběhu o proradném Ganglielovi je tento věrolomný kupčík proměněn v osla poté, co dá přednost zisku před milosrdenstvím. Jde tak o změnu fyzické schrány člověka na zvířecí v důsledku spravedlivého trestu, což je princip převzatý rovněž do kouzla transsubstance.


Zmrtvýchvstání
 
 • Kouzlo oživí zesnulou postavu, která v době úmrtí patřila do sesílatelovy družiny.
 • Terčem kouzla může být pouze postava, která v době úmrtí patřila do sesílatelovy družiny.

Vzkříšení je jeden z největších zázraků, se kterými se lze setkat jak ve Svatém písmu, tak v běžném životě. Díky boží milosti je vzkříšením přiveden zpět k životu zesnulý člověk. Jedná se o celkovou revitalizaci člověka a návrat jeho duše do těla, nikoli o pouhé obludné rozhýbání mrtvého těla duší zesnulého násilně přivedenou ze záhrobí. Je to akt největší boží lásky k člověku.Kouzlo zmrtvýchvstání se tomuto zázraku částečně blíží tím, že dokáže oživit člověka blízkého tomu, kdo kouzlo sesílá, a to díky psychickým – tj. duchovním – vazbám mezi těmito lidmi.