Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Liber Lucifer Ordinis Novi- kniha pekelné magie

Kouzla: Opojení / Ochrana před ohněm / Jedová slina / Šílenství / Trnová koruna /
Posedlost / Simonie / Zmrazení / Pekelné plameny / Sabat
 

Pekelná magie je tou nejhorší stránkou projevu nadpřirozených sil, které je člověk schopen ovládat. Byla podrobně popsána v knize Liber Lucifer Ordinis Novi, jejíž autorství není jasné, ale připisuje se některému z vůdců démonistických sekt z poloviny 9. století. Kniha obsahuje návody k nejhorším zlům a zvěrstvům. Její autor neváhá nabádat ke skrytým útokům proti svaté Matce církvi přes lidské slabosti a neváhá přitom vyvolat na pomoc pekelné inteligence, kterým se zároveň obdivuje a pokorně klaní.

Tato kniha je ve své komplexnosti největší hrozbou Království božímu na zemi a svaté Matce církvi. Z tohoto důvodu byla kniha od počátku prohlášena Svatým koncilem za zakázanou. Avšak vzhledem k tomu, že kniha pochází z pera kacíře, nebylo možno zabránit jejímu opisování a šíření. Je úkolem papežské inkvizice všechny držitele opisů této knihy nalézt a napravit!


Opojení
 
 • Kouzlo způsobuje opilost o nebezpečnosti X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší nebezpečnost opilosti.

Je-li mysl pravověrného nezkalená a pevná, jen obtížně hledá kacíř holdující pekelné magii způsob, jak způsobit škodu a zasít sémě zkázy tam, kde kvete řád a pořádek. Jedním z prostředků, který otupuje mysl a kalí rozum, je alkohol – pokud se používá způsobem, který není posvěcený svatou Matkou církví. Nadměrné množství alkoholu uvede člověka do stavu, ve kterém je náchylný k pokušení a svodům pekelným. Nicméně vzhledem k tomu, že opít pravověrného na potkání je mnohem obtížnější, než způsobit mu stejné účinky prostřednictvím kouzla, snažili se kacíři nalézt konjunkci účinků alkoholu a nadpřirozených sil, což se jim nakonec podařilo v případě kouzla opojení. To vytvoří trhliny v duševní obranyschopnosti zasaženého a jimi pak násilně vteče opojný proud zkažené substance.

Ochrana před ohněm
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje odolnost proti ohni o X%.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší je odolnost proti ohni a tím déle trvají účinky kouzla.

Uctívači pekelným mocností musí počítat s tím, že jim budou pravověrní ochránci víry klást všemožné nástrahy a usilovat jim o život, v rámci čehož se nebudou zdráhat použít především ohně – a ť už jde o zapálené pochodně při pogromech na čarodějnice, žhavé železo při mučení nebo plameny spravedlnosti na popravčích hranicích. Právě z toho důvodu obdařují nadpřirozené pekelné síly své věrné stoupence schopnostmi dočasně kolem sebe vztyčit duševní štít, který je učiní odolnějšími vůči tomuto pekelnému elementu.

Jedová slina
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti otravu jedem o nebezpečnosti 10+X.
 • Terčem kouzla může být libovolná bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je nebezpečnost jedu.

Jedy a kyseliny patří k pekelným elementům, které se – byť v rozporu s moderními poznatky alchymistické vědy – přičítají samotnému padlému andělu Arthamonovi, i když se primárně jedná o pána nespoutaného ohně. Právě proto jsou jedy a kyseliny tolik oblíbené u kacířů, kteří s nimi pracují jak v materiální, tak nemateriální sféře. Do té druhé skupiny patří právě kouzlo jedová slina, které dokáže pomocí magické formule zhmotnit v jediném místě proud jedu a žíraviny, jenž obklopí terč a zle mu uškodí.

Šílenství
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti šílenství o nebezpečnosti X+1kX.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je nebezepčnost šílenství.

Je-li mysl pravověrného člověka zasažena šílenstvím, nelze již očekávat, že bude tato nebohá duše i nadále přispívat k ochraně pravé víry a Království božího na zemi. Šílenci se stávají přítěží pro víru i pro společnost, protože zkalená mysl nedokáže akceptovat a reflektovat řád světa, který je jedním ze znaků Království božího na zemi. Je proto jasné, že zničení příčetnosti pravověrných se stalo velkým cílem kacířů uctívajících Ďábla.Kouzlo, které bylo do dnešních dnů jako jediné v tomto směru zformulováno a sepsáno, vytváří praskliny v duševní rovnováze terče a prudkým nárazem pochybností a sebereflexe mu dočasně způsobí šílenství.

Trnová koruna
 
 • Kouzlo způsobuje zasažené bytosti fyzické zranění o síle 1kX po dobu svého trvání.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání tohoto kouzla.

Toto kacířské kouzlo pekelné magie bylo svatokrádežně pojmenováno po koruně, která byla vložena na hlavu prvého proroka erebornskými vojáky po jeho ukřižování roku 33 nového letopočtu. Koruna byla spletena z trnitých větví akátového keře a erebornští ji umístili na hlavu umírajícího proroka proto, aby mu vyvolali ještě větší utrpení. Zároveň tím dokonali dílo posměchu, když ho takto pomyslně korunovali za krále Království božího na zemi, jehož příchod Prvý prorok hlásal. V průběhu následujících staletí si démonisté osvojili pekelnou formuli, s jejíž pomocí dokáží působit fyzickou útrapu vybrané bytosti a nazvali toto hanebné kouzlo trnovou korunou.

Zmrazení
 
 • Kouzlo způsobí znehybnění zasažené bytosti po dobu trvání kouzla.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je účinek kouzla.

Zbavení svobody pohybu je projev zlé vůle, kterou se kacíři a démonisté primárně vyznačují. Je-li pravověrnýmu znemožněno svobodně se pohybovat, jak potom může přispět k obraně své víry? Této myšlenky se přisluhovači Ďábla drží odjakživa a proto vždy usilovně pátrali po magické formuli, která by jim umožnila znehybnit jejich soupeře. Z této snahy vzešlo kouzlo zmrazení, které pomocí smrtelného ledového chladu záhrobí ochromí svalstvo zasaženého a dočasně jej znehybní.

Posedlost
 
 • Zasažená oběť se stává dočasně nepřátelskou vůči všem.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je trvání kouzla. Snižuje se rovněž množství many potřebné k seslání kouzla.

Je-li člověk posedlý zlým duchem, přestává být oporou víry a stává se nebezpečným pro celé své okolí, neboť nečisté síly, které jej ovládají, s ním mohou činit cokoli se jim zlíbí. Právě proto patří obřady vyvolání démonů k tak oblíbeným mezi neznabohy klanící se Ďáblu – je-li obřad úspěšný, mohu nečisté síly posednou prakticky kohokoli a učinit z něj nástroj Temného knížete nebo jeho nohsledů.Kouzlo posedlost náleží svou podstatou a učením právě k takovýmto ritům.

Simonie
 
 • Kouzlo vyvolá několik pekelných psů, kteří následně chrání sesílatele před všemi protivníky.
 • Terčem kouzla může být jakékoli místo v dohledu sesílatele.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší dobu setrvají pekelní pohůnci na tomto světě.

Boj proti herezi a kacířům samotným je stejně starý a nekompromisní jako pravá víra samotná. A vzhledem k tomu, že zastánců pravé víry bylo vždy víc než těch, kteří odvrhli bludy svaté Matky církve a přestali věřit v Boha Všemohoucího, snažili se vždy kacíři a heretici povolat sobě na pomoc pekelné bytosti, které by je v době největší nouze ochránili před nástrahami pravověrnéch. Tak vzniklo i kouzlo pekelná smečka, která přivede na svět k obraně sesílatele několik pekelných bytostí v podobě prokletých psů, ze kterých se skládají lovecké smečky Temného knížete.

Pekelné plameny
 
 • Kouzlo způsobuje zranění ohněm o síle X+3kX za vteřinu po dobu trvání kouzla.
 • Terčem kouzla je každá bytost nacházející se na zasaženém území.

Oheň je jedním z několika základních pekelných prvků, i když je často využíván i k obraně pravé víry a dalším bohulibým činnostem. Nicméně ve své podstatě jde o prvek destruktivní a tudíž pekelný, zaslíbený padlému andělu Arthamonovi. Právě on propůjčuje svou pekelnou moc tomu, kdo správně vyřkne magickou formuli tohoto kouzla ve snaze zle popálit vše živé v dohledu. V případě úspěchu vytrysknou ze země plameny a s všeničící silou sežehnou vše, na co narazí.

Sabat
 
 • Kouzlo způsobí trojnásobné zranění ohněm, jedem a bleskem o síle Xk6.
 • Terčem kouzla jsou všechny bytosti nacházející se na zasaženém území.

Vrcholem kacířských snah je vyvolání pekelných bytostí, kterým se uctívači Ďábla klaní a slouží jim – výměnou za splnění lecjakých mrzkých přání. Ovšem vyvolat pekelníky není vůbec jednoduché, neboť Království boží na zemi je proti peklu chráněno vírou všech pravověrných. Přesto kacíři dokáží touto ochranu proniknout a pekelníky mnohdy vyvolat – a to díky spojenému úsilí více osob na sabatech, kacířských černých mších. Právě tam dokáží ve své mnohosti nejsnadněji navázat kontakt se silami Knížete temna a povolat je k tomu, aby škodily. Na těchto principech – a sice na prudké koncentraci metafyzického odporu k pravé víře a nutkavé touze po přítomnosti pekelných sil – stojí mimo jiné rovněž jedno z nejmocnějších pekelných kouzel pojmenované shodně po kacířské černé mši. Dokáže během jediného okamžiku vytvořit v prostoru kolem sesílatele stejné pekelné ovzduší, jako které panuje při sabatech a díky němu zranit všechny bytosti v dohledu.