Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós- kniha pohanské magie

Kouzla: Malátnost / Zostření smyslů / Ochrana před jedem / Kamenná kůže / Zuřivost /
Roztříštění / Bouře / Regenerace / Kulový blesk / Ohnivý déšť
 

Za dávných časů, kdy mladá pravověrná církev bojovala proti pohanským kultům, sepsal kněz Páně Arkinodos toto Odhalení nepravých nauk – Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós – kde podrobně rozvádí pohanské kultické obřady ereborsnké říše a uvádí přesné rozpory uvnitř nauk samých a rozpory se Svatou pravdou zjevenou Stvořitelem a sepsanou Proroky ve Svatém písmu.

Pozdější pokusy některých odpadlíků od církve praktikovat podle této knihy pohanské rituály vedly k jejímu zakázání a ochraně proti zneužití bludařskými rozvraceči Božího řádu. Přesto je jisté, že se opis knihy mezi kacíři rozšířil a bývá hojně využíván k napadání všech opěrných sloupů Království božího na zemi.

Je proto úkolem každé pravověrné církve bojovat proti jakýmkoli projevům praktik sepsaných v této zakázané knize!


Malátnost
 
 • Kouzlo způsobuje dočasné snížení síly, obratnosti a rychlosti o X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím víc se snižují vlastnosti zasažené postavy.

Studiem zakázaných spisů Opiela Maxima, erebornského císařského mága a alchymisty, získali kacíři praktikující pohanskou magii návod na přípravu kouzelné formule, která dokáže navodit stav podobný účinkům nadměrné konzumace omamných a psychotropních látek a jedů. Opiel odvozoval tuto schopnost od boha Héroina, jehož polibek navozoval omamné stavy, mohl však způsobit i trýznivou smrt. V současné době se k seslání tohoto kouzla využívá metafyzického otisku víry v boha Héroina, který přečkal pád pohanství a nástup pravé víry.

Zostření smyslů
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje postřeh o 2×X .
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus k postřehu sesílatele.

Božský panteon pohanských ereborňanů zahrnoval mnoho bohů a bohyň, kteří se vyznačovali různými schopnostmi podle toho, o jaké božstvo se jednalo. Bohem moudrosti a vědění byl Brainus a obraceli se k němu nejčastěji mudrcové a učenci, kteří potřebovali povzbudit své smysly k lepším výkonům. V současné době přetrvává Brainův kult v podobě magické formule kouzla zostření smyslů, které stimuluje bystrost a logické uvažování.

Ochrana před jedem
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje odolnost proti jedu o X%.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus k odolnosti proti jedu. Zároveň se prodlužuje i doba trvání kouzla.

Jed byl v dobách pohanské říše Ereborn velmi častým – a oblíbeným – vražedným nástrojem. Trávili se císaři, císařské manželky a milenky, trávila se aristokracie, trávil se plebs... trávil se kde kdo. Není divu, že jed byl jedním z hlavních symbolů boha Venoma, který vozil duše zemřelých přes řeku Mortis na onen svět. Proto také věnovali ereborňané mnoho pozornosti ochraně proti jednu, čehož dosahovali modlitbami k bohyni Antimoně, která dokázala – jakožto božská manželka Venoma – zkrotit síly svého muže. Ze střípků dochovaných z minulosti se podařilo kacířům holdujícím pohanským ritům vytvořit zaklínadlo, které evokuje síly mrtví bohyně Antimony a chrání proti účinkům jedu.

Kamenná kůže
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje třídu zbroje o 2×X .
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus ke třídě zbroje. Prodlužuje se rovněž doba trvání kouzla.

Pohanské báje a pověsti hovoří wwna mnoha místech o Gorgonách, tajemných božských bytostech, které měly podobu hada s trupem ženy. Byly to sestry, které zdědily po svých božských rodičích nesmrtelnost – s výjimkou té nejmladší, která se jmenovala Medusa. Ta však na rozdíl od svých vysmátých sester dokázala jediným pohledem proměnit každou živou bytost v kámen. Tato schopnost byla pro mnohé pohanské myslitele a mágy natolik lákavá, že se ji snažili napodobit s pomocí magie. Výsledek byl překvapující, i když nesplňoval původní představy – kůže očarované bytosti získala na krátký čas tvrdost kamene. To bylo hojně využito především v císařské armádě a díky rozsáhlým studiím na toto téma se magická formule dochovala až do dnešních dní.

Zuřivost
 
 • Kouzlo způsobí dočasný nárůst síly a zvýšení pravděpodobnosti zásahu o X. Klesá však obrana a schopnost sesílat kouzla.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je trvání kouzla.

Ruthus Denemius byl světoznámý ereborsnký cestovatel, který jako jeden z mála civilizovaných lidí své doby navštívil i daleké kraje Ledových plání a pobýval nějaký čas mezi tamními barbarskými kmeny. Během svého pobytu se mimo jiné seznámil rovněž s berserky, obávanými válečníky, kteří dokázali uprostřed válečné řeže upadnout do náboženského transu, který je zbavil rozumu a vyvolal v nich nekontrolovatelnou agresi, se kterou se pak vrhali na nepřátele. Tuto myšlenku následně uchopili erebornští císařští mágové a vytvořili zaklínadlo způsobující obdobný stav, kdy se zvyšuje síla očarované postavy, avšak klesá její obranyschopnost.Kouzlo přetrvalo díky hirkhanským spisům dodnes.

Roztříštění
 
 • Kouzlo otevře jakékoli zamčené dveře, truhlu nebo sud, pokud nejsou magicky chráněné.
 • Terčem kouzla mohou být jakékoli dveře, truhla nebo sud.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím méně many je potřeba vynaložit na úspěšné seslání tohoto kouzla.

Božský kovář Hephaistos byl podle pohanských bájí a pověstí nadaný takovou silou, že dokázal jediným úderem kladiva roztříštit i městskou bránu. Byl uctíván nejenom kováři, zbrojíři, pasíři a kovotepci, ale rovněž vojáky a žoldáky, neboť jim přinášel sílu v boji. Z této víry bylo pohanskými mágy upředeno zaklínadlo, které po vzoru pověstí dokázalo jediným náporem hněvivé touhy zničit jakékoli nemagické dveře. Díky tomu, že tohoto kouzla hojně využívala i pravověrná armáda v pověstném roce 223, kdy byla svržena říše Ereborn, dochovalo se kouzlo jakožto součást neblahého pohanského odkazu dodnes.

Bouře
 
 • Kouzlo dočasně sníží rychlost pohybu všech zasažených bytostí. Sníží se rovněž pravděpodobnost zásahu střeleckých útoků.
 • Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází na zasaženém území.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím nižší je pravděpodobnost zásahu střeleckých útoků.

Pánem moří a oceánů byl v pohanském panteonu starých erebornských bohů Poséidon, který byl nadaný schopností ovládat počasím celý vodní živel. Dokázal údajně vyvolat bouře, které drtily lodě jako skořápky a vzdouvaly tak vysoké vlny, že pohlcovaly celá města. Z těchto božských projevů dokázali pohanští mágové extrahovat principium, s jehož pomocí vybudovali magickou formuli evokující obdobné síly, a to jak na moři, tak na pevnině. Původní formule však byla po pádu Erebornu téměř zapomenuta, navázal na ni až odpadlý kněz Thárikulos, který sice nedokázal dosáhnout rovnocenného výsledku, přesto se jeho formule stala mocnou zbraní v rukách heretiků klonících se k pohanskému ritu.

Regenerace
 
 • Kouzlo postupně doplňuje chybějící životy.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím méně many stojí seslání kouzla a tím rychleji se regenerují chybějící životy očarované postavy. Prodlužuje se rovněž doba trvání kouzla.

Pohanské báje a pověsti hovoří na mnoha místech o Gorgonách, tajemných božských bytostech, které měly podobu hada s trupem ženy. Byly to sestry, které zdědily po svých božských rodičích nesmrtelnost. Ta se projevovala tím, že jejich organismus měl schopnost dokonalé regenerace a tím božské sestry čelily nejenom vlivu času, ale i zraněním devastující značnou část jejich těla. Část pohanů je řadila mezi božstva a uctívali je, za což se jim mnohdy dostávalo zázračných léčivých sil obdobných regenerační schopnosti Gorgon. Na tomto principu vyrostlo rovněž zaklínadlo regenerace, které se díky Řádu věčných krásek dochovalo až do dnešních dní.

Kulový blesk
 
 • Kouzlo vyvolá několik kulových blesků, které způsobí každé zasažené bytosti zranění bleskem o síle 20k6.
 • Terčem kouzla je místo v dohledu sesílatele.

Častým projevem božího hněvu bylo za dob pohanské říše Ereborn seslání blesku, kterým bohové a bohyně trestali lidské malověrníky. Na rozdíl od pravé víry, která obsahuje obdobný prvek božího hněvu, se však nejednalo o blesk směřující z nebes k zemi, ale o kulový blesk, který se zjevil vedle hříšníka a celého ho pohltil a spálil na prach. Na principu obdobnosti vzniklo stejnojmenné zaklínadlo, které dokáže v libovolném místě nakumulovat energii s kadencí kulového blesku a obrátit ji proti zvolenému nepříteli. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mocnou zbraň, byla hojně využívána i pravověrnými armádami v roce 223, kdy padla říše Ereborn a přes opakované církevní zákazy se dochovala až dodnes.

Ohnivý déšť
 
 • Kouzlo způsobuje po dobu trvání kouzla zranění ohněm o síle 10k10+X.
 • Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází na zasaženém území.

Nejstrašlivějším výjevem pohanských bájí a pověstí je spálení hříšného města Narmazal, které odvrhlo víru v božský panteon a oddalo se svodům démonů. Bohové seslali na odpadlíky ohnivý déšť, který spálil město i s jeho obyvateli na prach. Oheň prý padal z nebe celé tři dny a tři noci, než se hněv bohů utišil. Pohanští mágové tento projev božské moci uchopili ve svých studiích projevů božího hněvu a dedukovali z něj formuli, která – byť v menším měřítku – evokuje obdobné ničivé síly. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mocnou zbraň, byla hojně využívána i pravověrnými armádami v roce 223, kdy padla říše Ereborn a přes opakované církevní zákazy se dochovala až dodnes.