Kouzlení má své základy v sedmi magických oborech – dovednostech, přičemž každý obor zahrnuje deset jedinečných kouzel. Znalost příslušného oboru magie je závislá na získání magické knihy, jejímž naučením získá hlavní postava novou dovednost. Na začátku hry si v návaznosti na zvolenou hlavní postavu vyberete, které magické dovednosti (obory) magie chcete znát do začátku; ostatní zbývající obory se musí hlavní postava naučit až ze získaných knih.

Ve všech magických oborech se může hlavní postava postupně zlepšovat a dosáhnout vyšších stupňů znalostí (tzv. mistrovství), které jí přinesou vylepšení účinků kouzel.

Všechny hlavní postavy mají možnost osvojit si znalosti každého povoleného i zakázaného oboru magie. Nicméně pouze kněz je schopen dosáhnout nejvyššího stupně mistrovství. Paladin může dosáhnout pouze stupně Student a zloděj dosáhne na stupeň Zasvěcený.

Pro dosažení vyššího stupně mistrovství je vždy zapotřebí dosáhnout stanovené úrovně; dále musí mít hlavní postava na požadované úrovni hodnotu inteligence a dané dovednosti (magického oboru). Podmínky pro dosažení vyššího stupně mistrovství jsou pro všech šest oborů magie stejné:

  • Novic – dovednost 1; Inteligence 1; úroveň 1
  • Student – dovednost 6; Inteligence 18; úroveň 15
  • Zasvěcený – dovednost 11; Inteligence 38; úroveň 35
  • Magister – dovednost 16; Inteligence 60; úroveň 45

                        

Obory magie se dělí na povolené a zakázané, a to podle toho, které magické knihy
svatá Matka církev povolila a které zavrhla.

 

Mezi povolené magické knihy patří:

Theologia Arcanae - kniha božské magie
Kouzla: Požehnání / Vytrvalost / Pevná víra / Léčivý dotek / Ochrana před bleskem /
Zrcadlo bolesti / Boží milost / Svatá půda / Transsubstance / Zmrtvýchvstání
Adversum Maleficarum - kniha magie pravé víry
Kouzla: Ochrana před chladem / Uzdrav nemocného / Očištění / Ochrana těla / Štít víry /
Znič kouzla / Blesk / Vypovězení / Ochranný kruh / Solný sloup
Diquisitiones Magicae - kniha magie zázraků
Kouzla: Zření / Mocné slovo / Archandělova čepel / Kobylky / Levitace /
Spása / Obětování / Svatozář / Archandělova síla / Hněv nebes
Directorium Inquisitorum - kniha inkviziční magie
Kouzla: Prozření / Otevři rány / Prokletí / Světlo / Oslepení /
Ukřižováni / Ukamenování / Neviditelnost / Stigma / Zpopelnění

Mezi zakázané magické knihy patří:

Liber Artum Magicarum Prohibitarum - kniha kacířské magie
Kouzla: Zmatení / Děs / Dech mrtvých / Astrální útok / Oblak much /
Vampýrismus / Rozklad / Mor / Zabij / Tanec mrtvých
Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós - kniha pohanské magie
Kouzla: Malátnost / Zostření smyslů / Ochrana před jedem / Kamenná kůže / Zuřivost /
Roztříštění / Bouře / Regenerace / Kulový blesk / Ohnivý déšť
Liber Lucifer Ordinis Novi - kniha pekelné magie
Kouzla: Opojení / Ochrana před ohněm / Jedová slina / Šílenství / Trnová koruna /
Posedlost / Simonie / Zmrazení / Pekelné plameny / Sabat