Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Adversum Maleficarum- kniha magie pravé víry

Kouzla: Ochrana před chladem / Uzdrav nemocného / Očištění / Ochrana těla / Štít víry /
Znič kouzla / Blesk / Vypovězení / Ochranný kruh / Solný sloup
 

Episkopos Invociren shrnul ve svém díle Adversum Maleficarum zásady boje proti zjevně nečistým silám těch, kteří se svojí vůlí protiví Stvořiteli a jsou nehodní jeho zraku. Velká část knihy radí, jak se držet cesty páně a nepoddat se svodům, jinde učí mocným exorcismům vycházejícím z čistoty srdce a nezdolné víry v moc Pána na nebesích.

Kniha se stala opěrným bodem nauky o ochraně víry svaté Matky církve již několik let po sepsání díla, kdy byla Svatým koncilem prohlášena za vnuknutí Boží a zařazena na čelní místo všech knih pojednávající o ochraně pravé víry.

Z lochalndského císařství byla na příkaz papeže Urbiana II. rozeslána ke všem arcibiskupským stolcům jednotlivých pravověrných církví s příkazem, aby se její opis dostal i do těch nejodlehlejších diecézí a farností pravověrného světa.


Ochrana před chladem
 
 • Kouzlo dočasně zvyšuje odolnost proti mrazu o X%.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání účinků kouzla a tím vyšší je bonus k odolnosti proti mrazu.

I když mezi pekelné elementy patří především oheň, znají kacíři rovněž mnoho ústrků, které jsou založené na bázi smrtelného chladu. Právě proto se magie pravé víry soustředí na ochranu pravověrných i před tímto zlým působením.Kouzlo ochrany proti chladu využívá přirozené tělesné teploty sesílatele, kterou mnohokrát zvyšuje a z teploty vytváří štít, který zeslabuje účinky mrazu.

Uzdrav nemocného
 
 • Kouzlo vyléčí veškeré nemoci, jejichž nebezpečnost je menší než X/2+1kX.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je účinek kouzla a tím nebezpečnější nemoci lze vyléčit.

Ochránit pravověrného člověka před vším zlým, co může předčasně ukončit jeho život, je základní filosofií – a rovněž posláním – magie pravé víry. Mezi takováto kouzla patří i uzdrav nemocného. Je-li tělo člověka napadeno zhoubnou nemocí, trpí rovněž mysl a tím i duše, neboť člověk s podlomeným zdravím nemůže zcela a beze zbytku plnit své poslání pravého věřícího. Magická formule tohoto kouzla se obrací k božímu milosrdenství a povolává na pomoc andělské síly spásy, které mají schopnost očistit tělo od zhoubných výhonků nemoci.

Očištění
 
 • Kouzlo očistí tělo i mysl terče od všech projevů negativních vlivů, jejichž nebezpečnost je menší než 20+X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím nebezpečnější vlivy dokáže kouzlo odstranit. Klesá rovněž doba vyvolání kouzla.

Není-li pravověrný člověk ve střehu, mohou být jeho tělo i mysl napadeny řadou pekelných sil a negativních vlivů. Zbavit se jich potom není vůbec jednoduché, zvlášť jedná-li se o projevy různých uhranutí, temných kouzel, prokletí atd. Za tímto účelem – tj. za účelem očistění člověka od všeho špatného – byla připravena magická formule, která dokáže přivolat síly božího milosrdenství a použít je k očistě těla i mysli trpícího člověka.

Ochrana těla
 
 • Kouzlo snižuje rozsah utrženého fyzického zranění o X%.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší rozsah fyzického zranění kouzlo eliminuje.

Pravověrný člověk je v současné době více než kdy jindy téměř na každém kroku vystaven nebezpečí ztráty života nebo újmy na zdraví. Všude na něj číhají odporné nástrahy čpící pekelnými výpary a sírou, které mají nebezpečný vliv na délku jeho života. Této skutečnosti si byli vědomi i duchovní myslitelé, kteří rozvinuli magii pravé víry a pro tento případ vytvořili magickou formuli, která vyvolává ochranné síly Boha Všemohoucího a splétá z nich umnou síť protekce těla, které splývá s fyzickou schránou pravověrného a činí ji odolnějším proti zraněním.

Štít víry
 
 • Kouzlo zvyšuje magickou obranu o 2×X .
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je trvání účinku kouzla a tím větší je poskytovaná magická obrana.

Víra představuje ochranu nejenom duševní, ale i metafyzickou v nejširším slova smyslu. Je-li víra pravověrného člověka dostatečná, dokáže jej uchránit nejenom před falešnými svody pekelnými, ale i před duševními útoky, které jsou na něj vedeny – a to především formou zlých kouzel. Na tomto principu staví kouzlo štít víry, které díky vhodně sestavené magické formuli dokáže zkoncentrovat metafyzické projevy víry, substrahovat je do psychické materie, tu následně multiplovat a nakonec z ní zformovat jakýsi duševní štít, který chrání nositele před útoky kouzel.

Znič kouzla
 
 • Kouzlo odstraní účinky všech kouzel lpících na zasažených bytostech.
 • Terčem kouzla jsou všechny bytosti nacházející se na zasaženém území.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím menší je spotřeba many při vyvolání tohoto kouzla.

I přes maximální opatrnost se Pravověrný člověk čas od času nevyvaruje situace, kdy se stane terčem zlých kouzel kacířů nebo samotných pekelníků. V takové situaci je každá rada drahá, neboť mnohá takováto kouzla jsou způsobilá přivodit rozsáhlá zranění nebo dokonce smrt, pokud nemají za cíl uškodit nějakým rafinovanějším způsobem. Z tohoto důvodu se myslitelé pracující na rozvíjení magie pravé víry odjakživa snažili nalézt formuli, která by negovala účinky kouzel lpících na člověku. Jejich snaha byla nakonec korunována úspěchem právě v případě tohoto kouzla, nicméně jistou nevýhodou je skutečnost, že formule nedokáže rozlišit účinky dobrých kouzel od kouzel zlých.

Blesk
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti rozsáhlé zranění bleskem o síle Xk20.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím menší je spotřeba many při kouzlení tohoto kouzla.

Svaté písmo je plné výjevů, ve kterých lecjakého prostopášníka či hříšníka stihne přímo na místě boží trest za prznění božího řádu. Představa okamžitého trestu za hříchy a zločiny proti Bohu byla vždy natolik líbivá, že mystici zabývající se pravověrnou magií vynaložili nemalé úsilí, aby dokázali přenést výjevy ze Svatého písma do magické formule schopné na místě usmrtit bleskem každého, kdo by se protiřečil Bohu. Vzniklo tak kouzlo blesk, které vyvolá proud energie a namíří ho v podobě blesku do těla zasaženého jedince.

Vypovězení
 
 • Kouzlo vypoví pryč z tohoto světa bytost, jejíž úroveň je menší než úroveň sesílatele +X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli nemrtvá nebo démonická bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím menší je spotřeba many při sesílání tohoto kouzla.

Ve světě pekelníků žije mnoho démonických bytostí, padlých duší a nečistých sil, které touží dostat se zpět na svět a páchat tam všelijaké zvěrstvo a svinstvo. Za tímto účelem jsou pekelníci vyvoláváni kacíři a neznabohy, čímž napomáhají k rozkladu Království božího na zemi. Je přitom povinností každého ochránce pravé víry takovéto pekelníky odhalit a poslat je okamžitě zpět do horoucích pekel. K tomu slouží mimo jiné toto exorcistické kouzlo vypovězení, které dokáže otevřít ochranný štít pekelné bytosti a náporem duchovní síly tuto bytost vypovědět pryč z tohoto světa.

Ochranný kruh
 
 • Sesílatel se stává neviditelný pro nemrtvé a démonické stvůry, dokud na ně nezaútočí nebo nesešle kouzlo.
 • Terčem kouzla může být toliko sesílatel.

Je-li život pravověrného člověka ohrožen bezprostředním násilím ze strany pekelných bytostí nebo jejich hanebných lidských přisluhovačů, nezbývá mu mnohdy nic jiného, než požádat o pomoc nebesa a všechny svaté. Bez ohledu na to, zda takovýto postup přináší ve všech případech skutečnou ochranu či nikoli, byl tento prvek rozpracován duchovními mysliteli při prohlubování magie pravé víry, přičemž výsledkem bylo toto kouzlo. Vytváří kolem sesílatele duchovní bariéru, která chrání sesílatele před zraky démonických a nemrtvých nepřátel.

Solný sloup
 
 • Zasažená postava je dočasně znehybněna.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.

Ve Svatém písmu je popsán příběh, ve kterém se manželka proroka Kassmiela proměnila v solný sloup, protože neuposlechla příkazu svého manžela a při jejich útěku z města Sodomia se obrátila, aby spatřila, co se s prokletým městem sodomitů stalo. Byl to výraz božího hněvu, který dopadne spravedlivě na všechny, kdož neuposlechnou božího zákazu. Tato kapitola Svatého písma ovlivnila duchovní myslitele při jejich práci na prohlubování zásad magie pravé víry natolik, že objevili formuli, která má za následek přesně to, co postihlo Kassmielovu ženu – mění zasaženou bytost v nehybný solný sloup. Nevýhodou je pouze dočasnost takovéto proměny.