Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Diquisitiones Magicae - kniha magie zázraků

Kouzla: Zření / Mocné slovo / Archandělova čepel / Kobylky / Levitace /
Spása / Obětování / Svatozář / Archandělova síla / Hněv nebes
 

Hledající mystik Adanabius z Hognaru proslul svým dílem Diquisitiones Magicae, jež bylo nejprve považováno některými duchovními za kacířské a tudíž zakázané, neboť odkrývalo principy zázraků. V roce 1008 však byla tato kniha adavianským koncilem plně rehabilitována jako jedna z cest poznání Boží pravdy.

Adanabius se ve svém díle zabývá andělskými mocnostmi a Božími zázraky nezměrné moci a ukazuje, jak je tato moc skrze víru a pokornou odevzdanost Pánu Všemohoucímu poskytnuta Stvořitelem nebe i země jeho služebníkům. Rozkládá se tak původní nauka Svaté Církve, podle které jsou zázraky činěny pouze Bohem Všemohoucím a jeho andělskými emisary, popřípadě Proroky.


Zření
 
 • Kouzlo zvyšuje dočasně postřeh o 2×X a průchodnost kouzel očarované bytosti o X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus k postřehu. Snižuje se rovněž doba obnovy.

Jedním z nejčastějších zázraků, ke kterým docházelo za života svatých Proroků a které jsou popisovány ve Svatém písmu, bylo zření. Jednalo se o jasnovidecké pohledy, které Prorokům odhalovaly skutečný stav věci a pomáhaly jim tak odhalit faleš a všemožné nástrahy – a to lidské i ďábelské. Pečlivým studiem tohoto fenoménu a dlouholetými pokusy s evokací sil ovládajících principy zázraků došli myslitelé rozvíjející tento obor magie ke kouzlené formuli, jenž vyvolává zření s obdobnými účinky, jaké jsou popisovány ve Svatém písmu.

Mocné slovo
 
 • Kouzlo způsobí fyzické zranění o síle Xk6.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je průchodnost kouzla.

Ve svatém písmu se praví, že andělé jsou nadáni schopností přinášet svým slovem nejenom útěchu a povzbuzení, ale i bolest a smrt. Tato zázračná schopnost pak byla milostí boží přenesena i na Proroky a prostřednictvím duchovních myslitelů a církevních učenců rozvíjeních tuto oblast magie i na všechny pravověrné, kteří byli z vůle Stvořitele nadáni schopností ovládat magii.Kouzlo funguje na principu nadpřirozeně zmnohonásobené rezonance slov božího hněvu, které fyzicky zraní každého, na koho je kouzlo sesláno.

Archandělova čepel
 
 • Kouzlo dočasně přidává ke každému úspěšnému zásahu střelnou i ruční zbraní zranění ohněm o síle 1k6+X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání kouzla.

Svaté písmo uvádí několik příkladů, kdy archanděl Gabriel ztrestal svým plamenným mečem zrádného pravověrného, který se prohřešil strašlivým zločinem proti Stvořiteli a odmítl pokání. Všech třináct Proroků pak bylo archandělem Gabirelem nadáno schopností zázrakem proměnit svou zbraň v plamen božího hněvu, který je prodlouženou rukou samotného archanděla Gabriela. Odtud byl již pouhý krok k tomu, aby byla schopnost zažehnutí archandělovy čepele zformulována do podoby magické formule a zpřístupněna všem magií nadaným pravověrným.

Kobylky
 
 • Kouzlo způsobuje fyzické zranění o síle Xk3 po dobu jeho trvání.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je zranění způsobené přivolanými kobylkami.

Zázraky nejsou pouze projevem boží přízně, ale rovněž projevem odvrácené tváře Spasitele. Bůh dává, Bůh bere. Proto se ve Svatém písmu najdou i zázraky, které trestají prohřešky těch, kdož odmítli pokání a setrvali v hříchu a nastavují tak zrcadlo ostatním. Příkladem takovéhoto zázraku je mračno všežravých kobylek, které přivolal prorok Ezechiel na vesnici Fúrae v poušti Gorgis, jejíž obyvatelé zavrhli kvůli věčnému hladomoru Boha a modlili se k pohanské bohyni úrody Vesny. Kobylky sežraly jak ubohé zbytky úrody, tak dobytek včetně vlastních obyvatel vesnice. Jejich ohlodané kosti pak byly na dlouhé roky svědectvím o tom, že věřit v Boha se vyplácí víc než klanět se mrtvým modlám. Přivolání tohoto všežravého hmyzu se stalo principem kouzla kobylky, které reflektuje výše popsané události ze Svatého písma.

Levitace
 
 • Kouzlo umožňuje sesílateli pohybovat se nad místy, která jsou jinak smrtelně nebezpečná (propasti, lávová pole, kyselinová jezírka atp.). Je-li kouzlo sesláno na dveře, lze je telekineticky otevřít. Obdobně lze tímto způsobem také sbírat předměty na dálku.
 • Terčem kouzla může být sesílatel a jeho družina, popř. dveře nebo předmět.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím méně many stojí seslání kouzla.

Prorok Matheus se během svého života jakožto následovník Prvého proroka dostal do mnoha životu nebezpečných situací a mnohdy spasil svůj život jedině díky zázraku. Stejně tomu bylo při jeho návštěvě města Kassmus, kde ho za odslouženou mši pronásledovali erebornsští vojáci až do říčního přístavu, kde ho obklíčili. Prorok Matheus však zaštítěn svou vírou vstoupil na vodní hladinu a zázrakem přešel řeku Bonthru suchou nohou. Byl to první případ levitace, která byla později sepsána do magické formule jednoho z kouzel magie zázraků.

Spása
 
 • Během trvání kouzla nemůže sesílatel zemřít. Pokud by měla takováto situace nastat, ubírá se smrtelné zranění z many, ovšem dvojnásobně. Pokud nemá sesílatel žádnou manu, kouzlo skončí.
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání kouzla.

Být spasen je ústředním motivem pravověrného náboženství. Bude-li člověk žít v pokoře, velebit Pána a uchrání se všem svodům pekelným, bude jeho duše po smrti spasena a vejde do Království božího na nebesích. V tomto případě jde o spásu duše. Svaté písmo však zná i případy spásy života, o kterých hovoříme tehdy, je-li život člověka zázrakem zachráněn. Děje se tak díky mocnému propojení fyzické a duševní stránky člověka, kdy újmy jdoucí na úkor těla odčerpávají místo toho duševní síly člověka. Na tomto principu funguje rovněž kouzlo spása.

Obětování
 
 • Kouzlo způsobí okamžitý úbytek staminy (3×X ) a její transformaci na životy (2×X ), které vyléčí sesílatele.
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší počet životů sesílateli přibude.

Obětování se pro druhé je ústředním motivem celé pravé víry. Prvý prorok se obětoval pro celé lidstvo, aby mučednickou smrtí na kříži vykoupil jeho hříchy. Svaté písmo na mnoha místech přináší svědectví o neskutečných zázracích, které se dějí, když se člověk dokáže obětovat pro pravou víru. Prvek obětování a následné zázračné bonifikace napomohl k vytvoření magické formule, která dokáže díky náboženskému rozpoložení a jednoty těla a ducha přetvořit obětovanou tělesnou výdrž na léčivé síly, které zhojí kouzlící osobu.

Svatozář
 
 • Kouzlo způsobuje fyzické zranění o síle 1k10 za vteřinu každé bytosti, která zaútočí na sesílatele.
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je rozsah způsobeného zranění.

Svatozář je zázračný symbol duchovní síly, sebeobětování, čistoty a hlavně neskonalého odhodlání šířit pravou víru po celém známém světě a posilovat tak Království boží na zemi. Proto byli svatozáří obdařeni nejen andělé, Prorokové a všichni svatí, ale rovněž ti, kteří se nějakým zásadním způsobem zasloužili o posílení pravé víry. Svatozář činí ze svého nositele nedotknutelnou ikonu a každého, kdo by na něj vztáhl ruku, stihne spravedlivý trest. Z tohoto principu vzešlo rovněž stejnojmenného zaklínadlo, které čerpá z duchovní čistoty sesílatele, znásobuje ji a přetváří v refluxní proudy, které způsobují zranění každému, kdo by se opovážil ublížit sesílateli.

Archandělova síla
 
 • Kouzlo zvyšuje průchodnost kouzel o 2×X , přidává bonus +X% ke všem odolnostem, posiluje magickou obranu o 2×X a zlepšuje útok i obranu o 2×X včetně způsobeného zranění.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.

Andělé jsou podle Svatého písma nadáni zázračnou duševní i fyzickou silou, aby byli schopni vykonávat mezi lidmi boží vůli i v případě, že se setkají s odporem malověrníků. Největší silou však vyniká samotný archanděl Gabriel, protože vládne plamenným mečem boží spravedlnosti, který váží stejně jako všechny lidské hříchy dohromady. Právě proto bylo po archandělovi Gabrielovi pojmenováno toto kouzlo, které dokáže na krátký čas vyvolat zázračnou sílu těla i ducha a posílit tak pravověrného ochránce řádu v jeho boji za udržení Království božího na zemi.

Hněv nebes
 
 • Kouzlo způsobí všem zasaženým bytostem zranění bleskem o síle 3×X k10 a zničí všechny dveře a sudy v okolí. Magicky jištěné dveře však tímto rozbít nelze.
 • Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází na zasaženém území.

Boží hněv je nejmocnějším a nejděsivějším zázrakem, o kterém se zmiňuje jak Svaté písmo, tak četné historické prameny. Vzhledem k tomu, že jde o trest seslaný z Království nebeského, hovoří se v této souvislosti často o hněvu nebes. Stejný název dostalo i magické zaklínadlo, které dokáže evokovat obdobné síly jako ty, které mohou za katastrofy popsané ve Svatém písmu v knize Shriva – pád Bandionu a zničení Haptaranu a Venniae. Jedná se o koncentraci ničivých sil vyvolaných spravedlivým hněvem sesílatele, umocněným spirituální rezonancí pronesené magické formule.