Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Liber Artum Magicarum Prohibitarum- kniha kacířské magie

Kouzla: Zmatení / Děs / Dech mrtvých / Astrální útok / Oblak much /
Vampýrismus / Rozklad / Mor / Zabij / Tanec mrtvých
 

Kacířská magie, tak jak se s ní můžeme setkat v současné době, byla poprvé uceleně sepsána do knihy Liber Artum Magicarum Prohibitarum opatem Ruffusem v lochlandském klášteře Svatého Jilliana. Opat Ruffus, který se později stal papežem Mikulášem IX., se touto cestou pokusil bojovat proti herezi šířící se v Lochlandském císařství v 9. století. Soupis pořídil jako varování, aby bylo možné černokněžníky rozeznat a přivést k nim boží spravedlnost, před kterou se jejich pýcha obrátí v prach.

Kniha obsahuje soubor kacířských praktik a ritů popsaných různými heretickými autory. Jde v nich o využívajících temných stránek lidské vůle a démonických inteligencí k dosažení nečistých cílů. Magie rozkladu a smrti je nejčastějším námětem, jakož i její pseudoobhajoba.

Jedná se o zakázanou knihu, která měla být přístupná pouze vyvoleným, u kterých si je Svatý koncil jistý pevností jejich víry. Kniha však byla roku 905 ukradena z papežské knihovny a i když byla později nalezena, je pravděpodobné, že z ní byl pořízen opis, který se může v rukách nepovolaných stát nebezpečným zdrojem moci a vědění. Papežská inkvizice neúnavně pátrá po každém majiteli tohoto opisu!


Zmatení
 
 • Kouzlo způsobuje zmatení o nebezpečnosti 10+1kX, což se projeví dezorientací s následkem snížení pravděpodobnosti zásahu protivníka a úspěšného seslání kouzla.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je trvání kouzla.

Základem Království božího na zemi je řád. Bez řádu by se celý svět změnil v bezbřehý chaos, což je prvek ryze pekelný. A k udržení řádu je potřeba neochvějné jistoty pravověrnéch, která zaštiťuje Království boží na zemi před rozvrácením. Právě proto se už odnepaměti snaží kacíři tuto neochvějnou jistotu narušit tím, že uvedou pravověrné ve zmatek. Z tohoto důvodu odhalili způsob, jak pomocí nadpřirozených sil zmást mysl zasaženého člověka a uvést ho do stavu bezradnosti.

Děs
 
 • Kouzlo vyvolává u zasažených bytostí nezvladatelný strach o nebezpečnosti X+1kX, který se projeví panickým útěkem.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost, na vyšších stupních mistrovství všechny bytosti nacházející se v zasaženém prostoru.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je průchodnost kouzla.

Strach a hrůza jsou mocné zbraně kacířů v jejich odporném boji za zničení Království božího na zemi. Zasetí sémě strachu do srdcí pravověrných velmi usnadňuje podrývání pilířů božího řádu, proto se neštítí využít nadpřirozených sil, aby v mysli pravověrných vzbudily nekontrolovatelný děs způsobený násilným nahlédnutím na dno všech lidských utrpení a soužení. Kdo by ustál pohled na to, jak špatně může dopadnout?!

Dech mrtvých
 
 • Kouzlo způsobuje zranění mrazem o síle 5+2kX a úbytek staminy o X.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je rozsah zranění a úbytku many.

Kontakt se záhrobím patřil odedávna k zakázaným ritům, neboť jak pravil Prvý prorok – co mrtvé jest, má v hrobě navždy v klidu spočinout. Ovšem stejně odvěké jsou pokusy kacířů a neznabohů využít záhrobní síly k vlastnímu prospěchu. Z mnohasetletého úsilí o ovládnutí posmrtných sil se vyvinulo rovněž kouzlo Dech mrtvých, které využívá smrtelného nadpřirozeného chladu zesnulých k působení škod na zdraví živým.

Astrální útok
 
 • Kouzlo způsobuje fyzické zranění o síle Xk6.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je způsobené zranění.

K jednomu ze základů teologické nauky svaté Matky církve patří nauka o jedinečnosti světa jakožto boží schrány, kterou vytvořil Všemohoucí ve své neskonalé moudrosti. Tuto tezi podrývají četné kacířské spisy, které hovoří o mnohosti světů – a to jak světů hmotných, tak světů nehmotných, astrálních. A nahlížením do těchto astrálních světů získali kacíři schopnost na krátký čas využít sil, které v nich panují – k tomu, aby uškodili! Z této schopnosti se nakonec stalo kouzlo Astrální útok.

Oblak much
 
 • Kouzlo způsobuje fyzické zranění o síle X+2k6 a dále nemoc o nebezpečnosti X.
 • Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází v zasaženém prostoru.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je nebezpečnost způsobené nemoci.

Stoupá rovněž zranění, které zasažené postavy utrpí. Tímto kouzlem jsou kacíři schopni vyvolat obrovské množství much rodu Sarcophaga Carnivoria, které se živí především masem. Jedná se o rod agresivních much s pozoruhodně vyvinutým trávicím ústrojím, které pracuje na principu vstřikování leptavých slin do potravy a její následné rozpouštění do tekutého stavu, ve kterém je mouchami konzumována. Magická formule je založena na principu evokace pekelných bytostí, které rozsévají vajíčka Sarcophaga Carnivoria po celém světě ve snaze škodit božímu řádu.Kouzlo přiměje tyto bytosti vrhnout do prostoru kolem kouzla velké množství dospělých vyvinutých much, které okamžitě na nešťastníka zaútočí.

Vampyrismus
 
 • Kouzlo usaje 2×X +1k6 životů a 1/4 z nich přidá sesílateli.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší zranění je působeno a tím víc životů sesílateli přibude.

Vampyrismus je odporný případ toho, jak lze využít odvrácených nadpřirozených sil ke způsobení škody na zdraví a zároveň této škody využít k vlastnímu prospěchu. Název kouzla je odvozen od schopnosti upírů sát krev z těl svých obětí, čímž dochází k úbytku životní energie a její přečerpání do těla upíra.Kouzlo vampyrismus využívá obdobných principů – vyvolává vír temných sil, který odtrhává z těla oběti životní auru a přenáší ji k sesílateli kouzla.

Rozklad
 
 • Kouzlo postupně snižuje zasažené postavě sílu a odolnost rychlostí 1 bod za vteřinu, čímž může kouzlo způsobit i smrt. Je-li terčem kouzla objekt (dveře, sud...), je nenávratně zničen.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost nebo objekt.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím rychleji klesá síla a odolnost zasažené bytosti.

Snižuje se rovněž množství many potřebné k seslání kouzla. Rozklad je jedním z pekelných prvků, neboť je opakem tvoření jakožto projevu jedinečnosti Boha Stvořitele. Právě proto se stal rozklad jedním z fenoménů kacířských nauk, neboť vede k rozvratu a nerovnováze, čehož se dá využít k páchání ještě větších ohavností. A jelikož rozkladu podléhá úplně vše – včetně lidí a jejich víry – je toto kouzlo zaměřeno právě na rozklad hmoty – ať už živé či neživé.

Mor
 
 • Kouzlo nakazí všechny zasažené bytosti morem o nebezpečnosti 1,5×X .
 • Terčem kouzla jsou všechny bytosti nacházející se na území zasaženém kouzlem.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím nebezpečnější je způsobená morová nákaza.

Mor je nemoc, proti které není v pravověrném světě žádného léku, snad jedině s výjimkou zásahu boží milosti. V průběhu uplynulého milénia jí padlo za oběť mnoho miliónů pravověrnéch. Poslední morová rána zasáhla v roce 1221 Ultherst a jen díky boží prozřetelnosti se nemoc nerozšířila i do ostatních pravověrných království. Převládá názor, že mor je nadpřirozeného původu a jde o pomstu ďáblovu za své svržení do horoucích pekel, i když s tímto názorem nesouhlasí někteří význační soudobí medici. Ať už je však pravda jakákoli, dokáží kacíři díky nadpřirozeným schopnostem mor vyvolat a požít jej k prosazení svých hanebných plánů.

Zabij
 
 • Kouzlo způsobuje zasažené bytosti okamžitou smrt, je-li tato bytost na nižší úrovni než úroveň sesílatele +X!
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.

Je nesporné, že schopnostmi zbavit pravověrného člověka života se zvrhlí heretici zabývali již odpradávna – a zvlášť pokud jde o nadpřirozený způsob využívající zakázaných vědění. Dlouhou dobu však nemohli přijít na zaklínadlo, které by dokázalo naráz oddělit duši od těla. Traduje se, že na formuli přišel až v 7. století jistý vilný mnich Tarnapopulois, který se chtěl zbavit své ženy.Kouzlo vytváří do komplexnosti těla a duše trhliny, do kterých se zasunou žhavé jazyky zla, které vyrvou duši z těla jednou provždy.

Tanec mrtvých
 
 • Kouzlo způsobuje všem zasaženým bytostem fyzické zranění o síle X+3kX za vteřinu po dobu trvání kouzla.
 • Terčem kouzla se stane každá bytost nacházející se na území zasaženém kouzlem.

Tanec mrtvých je pravděpodobně nejmocnější kouzlo pohanské magie, které koketuje se silami ovládajícími záhrobí. Je postaveno na recitaci zakázaných formulí, které v odpovídajícím sledu otevírají síly ovládající záhrobí a povolávají na krátký čas z útrob země mrtvé duše, aby tančily v divokém reji sžíravé nenávisti kolem živých bytostí, což jim způsobuje trýznivé fyzické utrpení. Mnohé slabší bytosti dokáží duchové tímto způsobem utančit k smrti!