Magické knihy
Theologia Arcanae · Adversum Maleficarum · Diquisitiones Magicae · Directorium Inquisitorum
Liber Artum Magicarum Prohibitarum · Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós · Liber Lucifer Ordinis Novi

Directorium Inquisitorum- kniha inkviziční magie

Kouzla: Prozření / Otevři rány / Prokletí / Světlo / Oslepení /
Ukřižováni / Ukamenování / Neviditelnost / Stigma / Zpopelnění
 

Directorium Inquisitorum neboli Zlatá kniha obránce víry – jak je tato kniha nazvána – byla sepsána v klášteře svatého Marchiela v Měsíčních horách mnichem Ruphielem, následovníkem odkazu svatého Orthenia, někdy v letech 241 až 250. Ruphiel strávil celý život studiem činů světce Orthenia a na sklonku života sepsal dílo pojednávající o kacířství té doby a především boji proti němu.

Kniha je proto považována za vnuknutí Boží a stala se základním opěrným kamenem inkvizičního úřadu při papežské stolici, odkud byla převzata do všech církví pravověrných království Starého světa. Dává podrobný popis nekalých čarodějnických praktik a nečistých orgií a zároveň uvádí metody odhalení kacířů spolčených s Ďáblem, který jim poskytuje nebývalou odolnost proti mučením a velkou sílu lhát i před Tváří boží. Je to nejmocnější nástroj Svatého oficia v boji proti herezi dnešní doby!


Prozření
 
 • Kouzlo identifikuje veškeré doposud neidentifikované předměty.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší je průchodnost kouzla.

Znát svět kolem sebe a předměty, které ho tvoří, umožňuje každému člověku dobře se orientovat v životě. A jste-li inkvizitor, platí do dvojnásob, protože jakožto voják boží budete postaven před rozličné zkoušky, jejichž splnění bude záviset na vašich znalostech okolního světa. Z tohoto důvodu se inkviziční magie zaměřuje na odhalování a využívání poznatků materiální stránky světa. Jedno z nejjednodušších kouzel je prozření, které dokáže ohledat metafyzickou projekci imateriální stránky každého hmotného předmětu a na základě duševního otisku tento předmět spolehlivě identifikovat.

Otevři rány
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti fyzické zranění o síle Xk4.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je rozsah způsobeného zranění.

Projevem božské moci a milosrdnosti jsou všechny léčivé síly, které uzdravují a hojí utržené rány. Ovšem tento princip může fungovat i naopak, a to skrze spravedlivý hněv boží, tak jak je pojatý a využívaný inkviziční magií. Síly, které dokáží skrze Pána našeho zacelit ránu, lze obrátit a v jediném duševním proudu vrhnout na bytost nehodnou přívětivosti tváře Všemohoucího. Tělesná schrána tak dojde poškození jakožto trestu za spáchané hříchy.

Prokletí
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti prokletí o nebezpečnosti X/2+1kX.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím nebezpečnější je způsobené prokletí.

Hněv boží je strašlivá zbraň v rukách všech inkvizitorů. Jistě, Bůh je milosrdný a nabízí laskavou náruč Pastýře všem zbloudilým ovečkám, avšak těm, kdož se změnili ve vlky a hodlají stádu uškodit, není možno nabídnout za jejich zločiny nic jiného než spravedlivý hněv. A toho hojně využívá inkviziční magie. V kouzle prokletí dokáže obratně využít odvrácených božských sil k tomu, aby postižený zlovolník na místě poznal odvrácenou tvář boží přízně.

Světlo
 
 • Kouzlo osvětlí prostor kolem sesílatele na velkou vzdálenost a zvětší tím i sesílatelův postřeh.
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání vykouzleného světla. Zvyšuje se rovněž bonus k postřehu.

Kde vládne tma, tam bují hřích, praví jedno přísloví Svatého písma. Tma je prvek pekelný a nečistý, neboť představuje nepřítomnost očišťujícího a spásného světla jakožto božského výtvoru. Světlo vede k nápravě všeho špatného, je to symbol odpuštění a nového začátku. Proto je světlo jedním ze stěžejních prvků inkviziční magie, neboť jeho využití v boji proti heretikům je velmi účinné a různorodé. Základní formulí pracující s tímto elementem je kouzlo světlo, které dokáže metafyzickou transsubstancí psychické složky duchovní stránky aury proměnit sesílatele ve světelný zdroj.

Oslepení
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti dočasnou slepotu se všemi jejími negativními projevy.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím déle trvá způsobená slepota.

Zrak je smyslem, kterým se řídí většina živých – ale mnohdy i neživých – tvorů. Představuje základní rozpoznávací a orientační smysl, bez kterého se většina tvorů změní v bezmocné loutky. Zraku zbavený tvor se nemůže dostatečně bránit a je-.li napaden, snadno podléhá útočníkovi. Těchto skutečností si byli inkviziční ochránci víry vždy vědomi a proto se rozvíjení inkviziční magie upíralo rovněž tímto směrem. Díky silnému světelnému záblesku vyvolanému magickou formulí dokáže kouzlo oslepení zbavit zraku zasažený terč. Jedná se tak o velmi silné kouzlo, i když jeho trvání je pouze dočasné.

Ukřižování
 
 • Kouzlo dočasně znehybní zasaženou bytost.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání znehybnění.

Ukřižování byla běžná forma popravy za dob erebornského císařství. Vzhledem ke skutečnosti, že se tímto způsobem popravovali i první pravověrný – včetně všech třinácti proroků – bylo ukřižování jako oficiální způsob popravy zakázáno již na prvním synodu pravověrných biskupů po pádu říše Ereborn roku 225. V době, kdy se začala rozvíjet a ucelovat inkviziční magie, bylo podle ukřižování pojmenováno kouzlo, které dokázalo kolem terče sepnout proudy metafyzické moci tak, že postižený zůstal stát na místě jako ukřižovaný, bez možnosti jediného pohybu.

Ukamenování
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti fyzické zranění o síle 10+10kX.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je rozsah způsobeného zranění.

Podobně jako ukřižování i ukamenování byl jeden z druhů popravy typický pro pohanskou říši Ereborn. A stejně jako ukřižování bylo i ukamenování po pádu Erebornu zakázáno jakožto pohanský přežitek. K částečné rehabilitaci ukamenování došlo až v rámci nalézání forem inkviziční magie, kdy tak bylo pojmenováno kouzlo, které dokáže nad vybraným terčem zhmotnit několik kamenů různé velikosti a ty následně nechat dopadnout na hlavu nešťastníka. Jedná se tak o velmi efektivní – a velmi bolestný – způsob, jak někoho zabít.

Neviditelnost
 
 • Kouzlo způsobí dočasnou neviditelnost sesílatele, avšak s některými podstatnými omezeními.
 • Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
 • Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání neviditelnosti.

Neviditelnost odjakživa fascinovala oba tábory věčného boje doba se zlem. Představa, kdy tělo člověka se stane pro druhé neviditelným a on se tak může libovolně pohybovat a činit cokoli se mu zlíbí, sváděla kacíře ke všemožným experimentům s nadpřirozenými silami, nepřinesla jim však nikdy žádný výsledek. Oproti tomu inkviziční ochránci víry měli větší štěstí a podařilo se jim usilovnou mnohasetletou snahou přijít na magickou formuli, s jejíž pomocí dokáží rozptylovat paprsky světla a dosáhnout tím prakticky dokonalé optické neviditelnosti. Formule má však řadu omezení – neviditelná osoba například nemůže hovořit, prudce se hýbat nebo sesílat kouzla, jinak se znovu objeví. Navíc toto kouzlo neochrání před bytostmi, které vnímají teplo.

Stigma
 
 • Kouzlo způsobuje, že zasažená bytost se stává nepřítelem všech ostatních bytostí v jejím okolí.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.

Stigma je název pro nadpřirozený duchovní jev, kdy se na těle člověka objeví stejné rány, které při své smrti provázely některého z třinácti proroků. Podle teologické nauky svaté Matky církve jde o prolnutí víry člověka s duchovním poselstvím proroků, kteří za pravou víru položili život a vykoupili tak následující generace z hříchu pohanství. V rukách inkvizitorů se stigma stalo názvem magické formule, která – bez ohledu na vyznání postiženého – označí jeho tělo stigmatem božího hněvu a takto označený nebožák se stane nepřítelem každé bytosti, která na ni pohlédne.

Zpopelnění
 
 • Kouzlo způsobí zasažené bytosti zranění ohněm o síle 5×X k10.
 • Terčem kouzla může být jakákoli bytost.

Je-li tělo kacíře obráceno na prach, již nikdy nebude moci znovu ohrozit pravou víru ani svatou Matku církev. To je jedno z největších inkvizičních dogmat, které je postaveno na neochvějné logice, že když něco není, tak to nemůže ani nic dělat. Proto se tímto směrem ubíraly i cesty hledání inkviziční magie, neboť magická formule, která by dokázala v jediném okamžiku zpopelnit zasaženého kacíře, by byla vítaným spojencem v boji za ochranu víry. A hledání bylo korunováno úspěchem roku 888, když při popravě samozvaného temného proroka Lucia ze sekty Dětí nového řádu nechtěla chytnout popravčí hranice, neboť byla nasáklá deštěm. Tehdy samotný papežský generální inkvizitor Santini vzplanul tak strašlivým hněvem, že jediným slovem zapálil hranici s kacířem i několika blízko stojícími lidmi.